• Personal Coaching
  • HELLENIC COACHING ASSOCIATION
  • European Mentoring & Coaching Council
  • Association for Coaching